Substàncies perjudicials a la llar

Hi ha substàncies perjudicials que introduïm a lla llar a través del mobiliari o estris de cuina etc. que són absorbides pel nadó per inhalació o ingesta propia o bé a través de la inhalació o ingesta de la mare embarassada o lactant.

Mobiliari

Les substàncies tòxiques més habituals en el mobiliari són:

Estris de cuina

Les substàncies tòxiques més habituals en els estris de cuina són:

Ambientadors i espelmes

Les espelmes més barates i comuns en el mercat són fetes de parafina, les quals està descrit que en ser cremades alliberen més de 20 productes químics tòxics, entre els quals 4 cancerígens.

Joguines

Les substàncies tòxiques més habituals en les joguines són:
 • Pintures a base de plom
 • Di (2-etilhexil) ftalato (DEHP)
 • Dibutil ftalat (DBP)
 • Dibutilbencilftalat (BBP)
 • Toluè
 • Benzè
 • DINP
 • BPA
 • Parafines clorades de cadena curta
 • Compostos aromàtics policíclics: PBDEs
 • Dioxines, molt comunes en el plàstic negre (reciclat)
 • Silicones
 • Plàstics